• DauThau.INFO: Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT

  ĐẤU THẦU.INFO - Phần mềm khai thác thông tin thầu DauThaufo là hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu thế hệ mới dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, săn thông tin thầu từ khi nó chưa được công bố và theo dõi quá trình mời thầu, đấu thầu cho đến khi có .

Nhận giá
 • HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả: Ban hành: 16/12/2019

Nhận giá
 • Cung cấp thông tin về đấu thầu - Tình Huống Đấu Thầu

  Theo phản ánh, ngày 16/12/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả ...

Nhận giá
 • Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm ... - Chinhphu.vn

  Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Nhận giá
 • Dự thảo Thông tư về đấu thầu sản phẩm dịch vụ công

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nhận giá
 • Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

  Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu được thực hiện theo quy định như sau: Thứ nhất: Trách nhiệm cung cấp thông tin: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy bannhân dân cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại Điểm g Khoản 1 ...

Nhận giá
 • Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT - ĐẤU THẦU.INFO

  ĐẤU THẦU.INFO - Phần mềm khai thác thông tin thầu DauThaufo là hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu thế hệ mới dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, săn thông tin thầu từ khi nó chưa được công bố và theo dõi quá trình mời thầu, đấu thầu cho đến khi có .

Nhận giá
 • Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC cung cấp đăng ...

  Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC cung cấp đăng thông tin đấu thầu chọn nhà thầu qua mạng đã được thay thế bởi Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng quản lý giá trị bảo đảm dự thầu và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2020.

Nhận giá
 • Sắp có Thông tư mới về đăng tải thông tin đấu thầu - Báo ...

  Dự thảo Thông tư này nhằm thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng ngày 8/9/2015.

Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đăng tải thông tin đấu thầu, lựa ...

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Nhận giá
 • Thông Tin Đấu Thầu

  Đối với các gói thầu Bên mời thầu tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm 01/11/2015, Báo Đấu thầu thực hiện thu chi phí theo Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu .

Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT - ĐẤU THẦU.INFO

  Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT. Quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy ...

  Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi ...

  Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT cung cấp đăng tải thông tin về ...

  Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Nhận giá
 • Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC cung cấp đăng ...

  Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC cung cấp đăng thông tin đấu thầu chọn nhà thầu qua mạng đã được thay thế bởi Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng quản lý giá trị bảo đảm dự thầu và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2020.

Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (16/12/2019) hiẹu lực 01/02/2020

  Feb 22, 2020 · Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm ...

Nhận giá
 • Luật đấu thầu mới nhất 2020 và Nghị định, Thông tư hướng dẫnCông Văn Hướng dẫn Luật Đấu Thầu
Nhận giá
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT - thukyluat.vn

  Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nhận giá
 • Thông tư 17/2010/TT-BKH hướng dẫn thí điểm đấu thầu qua ...

  THÔNG TƯ. Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng . Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Nhận giá
 • Thông Tin Đấu Thầu

  Đối với các gói thầu Bên mời thầu tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm 01/11/2015, Báo Đấu thầu thực hiện thu chi phí theo Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu .

Nhận giá
 • Cổng thông tin đấu thầu

  Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Nhận giá
 • Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC cung cấp đăng ...

  Hỏi đáp pháp luật liên quan đến Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành ban hành ngày: 01/11/2015

Nhận giá

hơnnhững sản phẩm liên quan

Gửi yêu cầu trực tuyến